Top

Algemene Voorwaarden


Partijen waar deze voorwaarden op van toepassing zijn:

a) Seniorfit.nl

b) Klanten van Seniorfit.nl, die in een verhouding staan tot Seniorfit.nl uit hoofde van een overeenkomst: hierna te noemen de klant.

1 Toepasselijkheid

Op met Seniorfit.nl gesloten overeenkomsten en door Seniorfit gedane aanbiedingen, alsmede aangeboden producten, zijn deze voorwaarden van toepassing. Seniorfit.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op leveringen van producten op afstand. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Seniorfit.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Seniorfit.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

2 Betaling

Seniorfit werkt o.a. met iDEAL. Alle prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.
Wat is iDEAL?
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

Hoe werkt iDEAL?
Betalen met iDEAL doet u in een paar stappen:
U bestelt een product
Kies iDEAL als betaalmethode
Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt
U komt direct in het bekende internetbankierprogramma van uw bank
De relevante gegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
U ontvangt een bevestiging van uw bank
U keert terug naar de webwinkel, bestelling en betaling geslaagd!

Seniorfit werkt tevens met vooruitbetaling per bank of met PayPal. PayPal is een online betaalservice waarmee u artikelen in online winkels kunt betalen. Alle prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.
PayPal heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen rekeninghouders.
Ook u kunt eenvoudig lid worden van PayPal door hier te klikken. Voeg vervolgens uw bankrekening of creditcard toe aan uw PayPal-rekening.

Nadat u uw PayPal-rekening heeft gemaakt, kunt u de PayPal-website zowel in het Nederlands als in het Engels weergeven. Dit doet u door in te loggen op uw PayPal-rekening, het tabblad Profiel te selecteren, op de link Taalvoorkeur te klikken en vervolgens de taal van uw voorkeur te kiezen.

Hoe werkt PayPal?
- Bij uw aanmelding kunt u de gegevens van uw bankrekening of creditcard bij PayPal registreren.

- Uw bankrekening of creditcard wordt aan uw PayPal-rekening gekoppeld. U hoeft deze gegevens daarna nooit meer in te voeren bij het verrichten van een betaling.

- Om een betaling naar een PayPal-gebruiker te sturen, hoeft u slechts het PayPal e-mailadres van de ontvanger te weten.

- Nadat u een betaling goedkeurt, schrijft PayPal het bedrag automatisch af van uw rekeningsaldo of uw creditcard.


 

Onze tip:
U kunt geld bijschrijven aan uw PayPal-rekening en vervolgens direct betalingen sturen met het verkregen saldo. Geld bijschrijven is heel eenvoudig. Log in op uw PayPal-rekening, selecteer het tabblad Geld bijschrijven en volg de stappen. Meer informatie


Vooruitbetaling:
Ook kunt u het bedrag vooruitbetalen per bank. Bij ontvangst van het bedrag wordt de verzending meteen in gang gezet. U kunt het bedrag overmaken op Rabobank rekeningnummer  IBAN: NL39RABO0172938228 / BIC: RABONL2U  
o.v.v. Seniorfit.

3 Prijzen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de prijzen inbegrepen.
3.2 Per bestelling wordt online een berekening gemaakt van de verzendkosten. Voordat de klant een overeenkomst sluit met Seniorfit.nl krijgt de klant een overzicht te zien van de totale kosten, inclusief verzendkosten.
3.3 Seniorfit.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- en drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Alle aanbiedingen van Seniorfit.nl zijn vrijblijvend en Seniorfit.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4 Levering

Seniorfit.nl hanteert een standaard levertermijn van 2 werkdagen na ontvangst van de betaling in geval van vooruitbetaling of 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling in geval van een andere betaalwijze. Hiervan kan worden afgeweken wanneer producten niet op voorraad zijn. In dit geval zal Seniorfit.nl de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Onder levering wordt verstaan het aanleveren van het pakket aan de transporteur. Over het algemeen zal hierbij gebruik gemaakt worden van DPD. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Wanneer deze levertijd overschreden wordt, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden in geval van ontbinding binnen 14 dagen terug betaald aan de klant. Op alle artikelen ontvangt u 1 jaar fabrieksgarantie.

5 Retourneren

Het is mogelijk om binnen 7 werkdagen na ontvangst een bestelling zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de klant een bestelling wil retourneren, dient hij er voor te zorgen dat een pakket goed verpakt en voldoende gefrankeerd en voorzien van zijn gegevens terug gestuurd wordt. De verzendkosten die door Seniorfit.nl gemaakt zijn, worden in mindering gebracht op het bedrag dat aan de klant terugbetaald wordt. Het is alleen mogelijk om ongebruikte producten in de originele verpakking te retourneren. Het recht van retour geldt niet voor aankopen, die speciaal besteld zijn op verzoek van de klant en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Wanneer een bestelling geretourneerd wordt, zal het aankoopbedrag met aftrek van de berekende verzendkosten binnen 14 dagen worden terug betaald aan de klant.

Reparaties:
Bij een eventuele fabrieksfout van een artikel, dient u contact op te nemen, per e-mail, met Seniorfit. U dient het artikel gefrankeerd en goed verpakt op te sturen naar het door ons opgegeven adres. Wanneer u artikelen ongefrankeerd opstuurt, wordt het pakket geweigerd. Eventuele beschadigingen die artikelen door het transport hebben, zijn voor risico van de klant. Wanneer artikelen voor reparatie worden aangeboden, en blijkt dat de eventuele reparatie niet onder de garantie valt, kunnen onderzoekskosten berekend worden door de leverancier (€ 30,00). Wanneer reparaties niet onder de garantie vallen, ontvangt u een offerte voor de reparatie. Wanneer u akkoord gaat met de offerte voor de reparatie, wordt het artikel gerepareerd. Wanneer u niet akkoord gaat met de reparatie, dient u eerst de onderzoekskosten te betalen voor het artikel geretourneerd wordt.

6 Toepasselijk recht en geschillen

6.1 De overeenkomsten tussen Seniorfit.nl en de klant worden beheerst door Nederlands recht.
6.2 De geschillen welke tussen Seniorfit.nl en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Seniorfit.nl met de klant gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Seniorfit.nlis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat consument is uitgegaan van door of namens Seniorfit.nl verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7.2 Seniorfit.nl is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
7.3 Fitlink heeft een productaansprakelijkheidverzekering afgesloten. Alle voorwaarden die hierbij gelden zijn van toepassing bij het afnemen van producten via Seniorfit.nl
7.4 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Seniorfit.nl. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk te melden aan Seniorfit.nl.
7.5 De inhoud van www.seniorfit.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Seniorfit kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Seniorfit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7.6 Seniorfit kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft Seniorfit.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Seniorfit.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Seniorfit.nl kan worden toegerekend, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Seniorfit.nl en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Seniorfit.nl komt.

9 Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Seniorfit.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Seniorfit.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Dit is niet mogelijk bij bestellingen van bedrijven. Bestellingen van bedrijven kunnen niet geannuleerd worden/geen geld terug/geen teruggave.